2CM-1 mini planter potato seeder mounted with four-wheel tractor