maize corn shelling machine driven by walking tractor